Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie

Deklaracja dostępności

Gminna Bibliteka Publiczna w Bakałarzewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego GBP w Bakałarzewie.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z:
 1. ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 2. standardami Word Wide Web Consortium (W3C) w zakresie HTML 5, WCAG 2.1 (poziom AA) oraz Section 508,
 3. rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Treści niedostępneTreści wymienione poniżej są niezgodne z następujących powodów:

Niezgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
 • nie wszystkie dokumenty w formatach doc, docx są dostępne cyfrowo (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
 • nie wszystkie dokumenty wygenerowane przez inne podmioty są dostępne cyfrowo, ponieważ zostały błędnie przygotowane, bądź zostały przekazane wyłącznie w formie papierowej, a Gminna Bibliteka Publiczna w Bakałarzewie nie posiada uprawnień do edycji takich dokumentów;
 • brak zgodności ze standardem WCAG 2.1 AA w zakresie podpowiadania danych wejściowych (1.3.5), odstępów w tekście (1.4.12), podpowiedzi po najechaniu na element lub zaznaczeniu elementu (1.4.13), oraz komunikatów o stanie (4.1.3).
 • brak dostosowania do urządzeń mobilnych.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji
Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-23.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Chrulska, adres poczty elektronicznej: bibliotekarz.gbp@bakalarzewo.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do organu nadzorczego:

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dotyczące dostępności architektonicznej zamieszczono pod adresem: Informacja dla osób niepełnosprawnych.

Budynki Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie są częściowo dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich):

- Bakałarzewo, ul. Młyńska 11 - Budynek posiadający dwie kondygnacje, budynek posiada parking dla użytkowników biblioteki bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami, do budynku prowadzą dwa wejścia dla użytkowników biblioteki, wejście główne posiada dwa gumowe (przenośne) podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami; w bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku prowadzi wejście główne z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wejście do biblioteki nie ma stopni, co ułatwia wjazd wózkiem dla osób z niepełnosprawnościami. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Do wypożyczalni i czytelni biblioteki można wjechać na wózku.

W bibliotece mieści się czytelnia ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu.

- Budynek Filii Bibliotecznej w Starym Skazdubie - Budynek posiada parking dla użytkowników biblioteki bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami, wejście do biblioteki nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku posiada dwa stopnie. Toaleta znajdująca się na parterze nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W bibliotece mieści się czytelnia ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą kontaktować się z Gminną Biblioteką Publiczną w Bakałarzewie w następujący sposób:

 1. pocztę elektroniczną e-mail: bibliotekarz.gbp@bakalarzewo.pl
 2. pod nr tel.: 87 5694065
 3. pisemnie bądź osobiście - adres: Gminna Bibliteka Publiczna w Bakałarzewie, ul. Młyńska 11, 16-423 Bakałarzewo
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Biblioteka nie zapewnia usług tłumacza języka migowego.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny