Zarządzenie Nr 11/2020
KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BAKAŁARZEWIE

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) w związku z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019r. poz. 1479) oraz na podstawie art. 44 ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie, zwany dalej ,,Regulaminem", zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom wykonującym czynności z zakresu zamówień publicznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Kierownik


mgr Renata Naumowicz

 


 Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2020
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie zwany dalej Regulaminem określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i wykonywanie robót budowlanych, udzielanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bakałarzewie, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy.
 2. Regulamin nie dotyczy:
 1. zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności,
 2. zamówień, których przedmiotem działalności jest produkcja i koprodukcja audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, jeżeli zamówienia te są przeznaczone na potrzeby świadczenia audiowizualnych usług medialnych lub radiowych usług medialnych;
 1. Zamawiającym w rozumieniu Regulaminu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie zwana dalej również GBP.
 2. Wnioskodawcą w rozumieniu Regulaminu jest osoba upoważniona w ramach posiadanego zakresu czynności do dokonania określonego rodzaju zakupu.
 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia mają zapewnić Zamawiającemu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.
 4. Zamówieniem publicznym - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane o wartości do 30 000 euro netto.
 5. Każde postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy zamówienia prowadzi pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację zamówień publicznych lub inny pracownik, który potrzebuje dokonać zamówienia w ramach wykonywania powierzonych mu obowiązków służbowych.
 6. Pracownik przeprowadzający zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie.
 7. Obowiązkiem pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zamówienia jest bezstronne oraz staranne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.
 8. Pracownik przeprowadza rozeznanie rynku mające na celu ustalenie wartości przedmiotu zamówienia. Rozpoznanie rynku może być przeprowadzone telefonicznie lub pisemnie.

 

§ 2.

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Ustala się następujące tryby udzielania zamówienia publicznego:

 1. dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 100 euro netto oraz zamówień, o których mowa w § 1 ust. 2 nie stosuje się postanowień niniejszego Regulaminu, zaś Zamawiający może prowadzić rozmowy z jednym wykonawcą;
 2. dla zamówień o wartości szacunkowej do kwoty nie przekraczającej równowartości 3 500 euro netto - rozeznanie cenowe,
 3. dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej kwoty 3 500 euro netto do kwoty nieprzekraczającej równowartości 7 000 euro netto - zapytanie ofertowe do min. 2 wykonawców,
 4. dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej kwoty 7 000 euro netto do kwoty nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto - zapytanie ofertowe do min. 3 wykonawców,
 5. dla zamówień, których zakresu przedmiotu umowy nie można oszacować np. awarie stosuje się zasady dotyczące trybu rozeznania cenowego. W takim przypadku można udzielić zamówienie ustnie celem przystąpienia wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy, a następnie potwierdzić je pisemnym zleceniem.

 

§ 3

ROZEZNANIE CENOWE

 1. Podstawę udzielenia zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego stanowi wniosek osoby upoważnionej zgodnie z posiadanym przez nią zakresem czynności. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Wypełniony wniosek zaakceptowany przez Kierownika lub inną osobę upoważnioną jest podstawą do przeprowadzenia rozeznania cenowego w formie rozmowy telefonicznej, przeglądu stron internetowych lub pisemnej oraz na podstawie wszelkich możliwych źródeł informacji np. aktualnych katalogów cenowych, gazetek promocyjnych itp.
 3. Rozeznanie cenowe winno zostać przeprowadzone z taką liczbą wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, lecz nie mniej niż dwóch.
 4. Z rozeznania cenowego sporządza notatkę służbową na piśmie. Wzór notatki stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
 5. Cała dokumentacja z podjętych czynności tj. wniosek wymieniony w ust. 1 wraz z notatką służbową zostaje przekazana Kierownikowi lub osobie przez niego upoważnioną celem udzielenia zamówienia lub unieważnienie postepowania.

 

§ 3

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

 1. Wyłonienie Wykonawców w trybie zapytania ofertowego polega na skierowaniu zaproszenia do składania ofert do wybranych wykonawców.
 2. Podstawę dokonania zmówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego stanowi wniosek osoby upoważnionej zgodnie z posiadanym przez nią zakresem czynności. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wypełniony wniosek musi być zaakceptowany przez Kierownika lub inną osobę upoważnioną.
 3. Udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego następuje poprzez zaproszenie do składania ofert takiej liczby Wykonawców, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, jednakże nie mniejszej niż dwóch (do kwoty zamówienia równej 7 000 euro netto) i trzech do kwoty zamówienia powyżej 7 000 euro netto. Wraz z zaproszeniem do składania ofert wykonawcom przesyła się szczegółowe wymagania ofertowe. Wzór formularza zapytania cenowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 4. Oferty składa się w formie pisemnej tradycyjnej lub za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej na załączniku nr 3a do Regulaminu.
 5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert GBP może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 6. GBP poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 7. GBP poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 8. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić w toku prowadzonego postępowania. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen, chyba, że w zapytaniu ofertowym jest to uwzględnione.
 9. Negocjacji z wykonawcami w toku prowadzonego postępowania nie prowadzi się.
 10. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, GBP wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 11. Zamówienia udziela się wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę i spełnił warunki określone w zaproszeniu do składania ofert oraz szczegółowych wymaganiach ofertowych.
 12. GBP zastrzega sobie unieważnienie postepowania bez podania przyczyny.
 13. Z zapytania ofertowego sporządza się protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 14. Zamówienie udziela się:

a) na dostawy i usługi w formie pisemnej za pomocą formularza zlecenia (zamówienia), stanowiącego załącznik nr 5 lub umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu,

b) na roboty budowlane w formie pisemnej umowy, zgodnie z przykładowym wzorem stanowiącym załącznik nr 5.

 

§ 6

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zakończenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia następuje z dniem:
  1. zawarcia umowy z Wykonawcą, któremu udzielono zamówienia.
  2. podjęcia przez Kierownika decyzji w sprawie umorzenia przez Zamawiającego postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert;
  3. podjęcia przez Kierownika na wniosek osoby prowadzącej postępowanie o udzielenia zamówienia decyzji w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej ważnej oferty nie podlegającej odrzuceniu lub cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że GBP może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
  4. podjęcia przez Kierownika decyzji w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny,
  5. unieważnieniem postepowania w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie MBP;
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowych negocjacji z oferentami w przypadku gdy, złożone przez nich oferty są wartościowo porównywalne tj. różnica cenowa ofert nie przekracza 3%.

 

§ 7

W wyjątkowych sytuacjach, niewynikających z przyczyn leżących po stronie GBP, których nie mógł on przewidzieć (np. awaria, szkoda w majątku GBP spowodowana siłą wyższą) lub z innych nieprzewidzianych przyczyn można odstąpić – za zgodą Kierownika GBP – od stosowania procedury udzielania zamówień określonej w niniejszej Regulaminie.

§ 8

ODBIORY I WERYFIKACJA

 1. Wykonane przedmiotu zamówienia odbierają odpowiedzialni pracownicy komórek merytorycznych, na rzecz których zamówienie było zlecane zgodnie z zasadami odbioru określanymi umową.
 2. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik Nr 5 do Regulaminu.

 

§ 9

DOKUMENTACJA POSTEPOWANIA

 1. Po zakończeniu cała dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia i wygaśnięciu zobowiązań wynikających z udzielonego zamówienia oraz dokumentacja unieważnionego postepowania przechowywana jest przez osobę, która zgodnie z posiadanym zakresem czynności odpowiada za archiwizację dokumentacji i prowadzi rejestr zamówień o wartości szacunkowej do kwoty nie przekraczającej równowartości 30.000 euro oraz nadaje numery sprawy dla poszczególnych wniosków o dokonanie zakupów.
 2. Na prośbę Wykonawcy, który uczestniczył w postepowaniu GBP udostępnia protokół lub notatkę służbową z postepowania, chyba, że w protokole lub notatce służbowej są informacje niejawne np. objęte tajemnicą handlową. W takim wypadku GBP usuwa informację niejawne i udostępnia wyżej wymienioną dokumentację.
 3. W innych wypadkach niż wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu dokumentację udostępnia się na wniosek o dostępie informacji publicznej.
 4. Dla zamówień o wartości przekraczającej kwotę 3 500 euro netto i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, pracownik merytorycznie odpowiedzialny prowadzi rejestr zamówień, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Jeżeli niniejszy Regulamin nie reguluje określonego zagadnienia, a zagadnienie to jest regulowane  przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający może w drodze odpowiedniego stosowania zastosować przepis ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o kwotach podanych w euro należy przez to rozumieć kurs euro według aktualnego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy PZP, w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
 4. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są w trybie właściwym dla jego wprowadzenia.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kierownik


mgr Renata Naumowicz

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu zamówień

do kwoty 30.000 euro

 

 

Wniosek finansowy/zapotrzebowanie

wydatkowania kwoty w ramach postępowania o zamówienie publiczne

 

Bakałarzewo, dnia ..........................

 

1. Zgłaszający: Gminna biblioteka Publiczna w Bakałarzewie

2. GBP/ Filia: ........................................................................................................................................

3. Rodzaj zakupu, zlecenia usługi itp.:

USŁUGI / DOSTAWY / ROBOTY BUDOWLANE

..................................................................................................................................................

4. WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA

NETTO ………………PLN

BRUTTO ……………….PLN

EURO ……………….€

5. Termin Realizacji:

6. Uzasadnienie wnioskującego:

……………………………………………………………..………………………….………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

 

Podpis pracownika GBP/Filii:...................................................................

 

7. Źródło finansowania: ………………………………………………………(z jakiego budżetu będzie finansowanie np. Biblioteki, projektu).

11. CPV…………………………………..

12. Ocena wydatku przez Głównego Księgowego, po dokonanej analizie pod względem gospodarności i legalności wydatku. Główny Księgowy swym podpisem stwierdza, że:

- nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez zgłaszającego oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem

- nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno – rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących operacji,

- zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym, a jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie

 

podpis:.......................................

13. Akceptacja Kierownika jednostki wydatkowania środków:

 

Data:......................................                      podpis:.......................................

 

 

Zarejestrowano w dniu ……………

Wniosek nr……………….

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu zamówień

do kwoty 30.000 euro

 

 

NOTATKA SŁUŻBOWA

1. Pełna nazwa, siedziba Zamawiającego:

Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie

.....................................................................................

2. Opis przedmiotu zamówienia (zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

3. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu ............. 20....... r. na podstawie*:

1) średnich cen rynkowych przedmiotu zamówienia,

2) analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

3) wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

4) kosztorysu inwestorskiego.

 

Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej dokonał:

................................................................................................................................................................

(dane pracownika)

4. Wykaz wykonawców, których zaproszono do udziału w rozpoznaniu cenowym */adresy stron internetowych/ dane firm z którymi przeprowadzono rozmowę telefoniczną/inne źródła np. katalogi, gazetki reklamowe:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty/wydruki ze stron internetowych/ katalogi, gazetki reklamowe *:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

6. Wskazanie wybranego wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr .......................................................

Nazwa firmy: .....................................................................................................................................

Siedziba firmy (adres): ......................................................................................................................

7. Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu widzenia prowadzonego postępowania informacje:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

8. Dokumentację sporządził:

................................................................................................................................................................

(dane pracownika, który sporządził dokumentację)

 

.......................................................................

(podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 

9. Protokół zatwierdzam/nie zatwierdzam*

............................................................

(data i podpis)

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Regulaminu zamówień

do kwoty 30.000 euro

 

 

Bakałarzewo, dnia ............... r.

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego ......................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(opis przedmiotu zamówienia)

Oprócz ceny proszę również o podanie:

– możliwego terminu wykonania zamówienia,

– warunków płatności,

– warunków gwarancji,

– ................................................................................................................................................................

(inne informacje ważne dla zamawiającego)

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia .................................................................

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres ....................................................................................................................

(adres zamawiającego)

– za pośrednictwem faksu ..................................................................................................................... lub

(nr faksu)

– za pośrednictwem poczty elektronicznej ................................................................................................

(adres e-mail)

Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postepowanie bez podania przyczyny.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

 

 

 

 

 

............................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik Nr 3a do Regulaminu

………………………………

(miejscowość, data)

Pieczątka oferenta

OFERTA

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie cenowe dotyczące

...............................................................................................................................................

składam ofertę następującej treści:

1. oferujemy wykonanie zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu cenowym za:

cenę brutto: …………………….. zł

słownie: .....................................................................................................

cenę netto: …………………….. zł

2. Termin wykonania zamówienia:

……………………………………………………………………………………

3. Warunki płatności:

……………………………………………………………………………………

4. Okres gwarancji:

……………………………………………………………………………………

5. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu cenowym warunki.

6. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający.

Załączniki do oferty:

1. ……………………………….

2. ……………………………….

……………………………….

(podpis osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu zamówień

do kwoty 30.000 euro

 

PROTOKÓŁ

 

z dnia .................................. w sprawie dokonania zamówienia do kwoty 30.000 euro, tj. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zmianami).

1 Opis przedmiotu zamówienia:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu ............................. na kwotę ................. co stanowi równowartość ............................................euro (1euro = ...........zł) na podstawie .......................................

.............................................................................................................................................................

3. W dniu ........................................... zwrócono się do ...... niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:

1. .....................................................................................................…………………………

2. .....................................................................................................…………………………

3. .....................................................................................................…………………………

4. .....................................................................................................…………………………

Zapytanie skierowano listownie, faksem, mailem (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):

1. .....................................................................................................…………………………

2. .....................................................................................................…………………………

3. .....................................................................................................…………………………

4. .....................................................................................................…………………………

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

....................................................................…………………………………………………................

...........................................................................................................................................................

za cenę ........................................ zł.

6. Uzasadnienie wyboru:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

6. Postępowanie prowadził: ..............................................................................................

........................................

                                                                                                                         (data, podpis)

ZATWIERDZAM

.................................

(data, podpis Kierownika)


 

 

Załącznik Nr 5 do Regulaminu

Bakałarzewo, …………………

 

ZLECENIE (ZAMÓWIENIE) nr………….
z dnia………………..

1. ZAMAWIAJĄCY: Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie, ul. Młyńska 11, 16-423 Bakałarzewo

2. WYKONAWCA: ..................................................................................................................................

(nazwa, adres, nr NIP, nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego),

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ..............................................................................................................

(opis przedmiotu zamówienia)

4. TERMIN WYKONANIA: .....................................................................................................................

(data odbioru ostatecznego oraz daty odbiorów częściowych, jeżeli czynności mają być świadczone sukcesywnie)

5. GWARANCJA: (jeżeli dotyczy) na przedmiot zamówienia wynosi … miesiące od terminu wykonania zamówienia.

6. Za wykonane czynności WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

…………………. zł netto + VAT ………………….. zł,

……………… zł brutto, (słownie ……………………………………………………), które obejmuje wykonanie całości zamówienia, określonego w pkt 3. Wynagrodzenie obejmuje również wszelkie ryzyko i odpowiedzialność wykonawcy za prawidłowe oszacowanie kosztów związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.

7. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na wskazany przez WYKONAWCĘ rachunek bankowy, nr: ……………………, w ciągu ……………dni od daty otrzymania faktury/rachunku.

8. W sprawach nie unormowanych zleceniem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

9. Uwagi…………………………………………..............…………………………………….......................

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                              WYKONAWCA

 

……………………                                                                                  …………………………..


 Załącznik Nr 6 do Regulaminu

UMOWA Nr ...............

zawarta dnia .................................. pomiędzy Gminną Bibliotekę Publiczną w Bakałarzewie, ul. Młyńska 11, 16-423 Bakałarzewo;

reprezentowaną przez ……………………………………… - Kierownika, zwaną dalej Zamawiającym,

a

...................................................................................................,

reprezentowaną przez:

...................................................................................................

zwanym/ą dalej Wykonawcą.

§ 1. Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

§ 2. 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie: ……………………………………………………………………………………………………………...............

(przedmiot zamówienia- opis )

2. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi …. lata od terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 3 (jeżeli dotyczy).

§ 3. 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 2 w terminie …………. dni od dnia podpisania niniejszej umowy/do dnia ……………………..

2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się……………………………………………………………… (np. dostarczenie, postawienie do dyspozycji, przekazanie przedmiotu zamówienia) i potwierdzenie  powyższego przez Zamawiającego poprzez podpisanie protokołu odbioru  bez zastrzeżeń.

§ 4. 1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi ..................... zł netto + VAT   % (tj. .................. zł) czyli łącznie brutto................ zł (słownie: ....................................... zł).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 5. 1. Wynagrodzenie płatne będzie po prawidłowym wykonaniu przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru bez zastrzeżeń, przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu ……. dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT/rachunku, wystawionej/nego  na: Gminna biblioteka Publiczna w Bakałarzewie, ul. Młyńska 11, 16-423 Bakałarzewo, NIP 8442277369.

2. Za datę zapłaty faktury/rachunku uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.

§ 7. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

 1. opóźnienia w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
 2. opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
 3. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.

2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu wezwania Zamawiającego do zapłaty takiej kary umownej.

3. Prawo odstąpienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 Zamawiający może wykonać w terminie 14 dni  liczonych od dnia powzięcia informacji o danym zdarzeniu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie

ul. Młyńska 11
16-423 Bakałarzewo
tel. 87/ 569 40 65
gbp.bakalarzewo@gmail.com

Godziny otwarcia:
poniedziałek godz. 8.00 - 16.00
wtorek – piątek godz. 8.00 – 18.00
sobota godz. 8.00 - 16.00


Filia w Starym Skazdubie

Godziny otwarcia:
poniedziałek – nieczynna
wtorek – piątek godz. 14.00 - 18.00
sobota godz. 13.00 – 17.00

FB

Licznik odwiedzin: 161669