REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BAKAŁARZEWIE


PRAWO DO KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI
1 Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają wszyscy mieszkańcy Gminy Bakałarzewo, osoby zameldowane tymczasowo oraz zamieszkałe poza obszarem gminy.
2. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie mają prawa do korzystania z  Wypożyczalni oraz przebywania na terenie Biblioteki. 
3. Przy zapisie do Wypożyczalni należy:
a. okazać dowód tożsamości
b. zapoznać się z niniejszym Regulaminem
c. wypełnić kartę zapisu, zawierającą klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych i podpisem zobowiązać się do przestrzegania Regulaminu.
4. Za czytelników do lat 16 odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni, którzy zobowiązani są do:
a. zapoznania się z niniejszym regulaminem
b. wypełnienia karty zapisu dziecka, zawierającej klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych
i zobowiązania się podpisem do przestrzegania Regulaminu.
5. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania bibliotekarza o zmianie nazwiska, adresu, miejsca pracy lub szkoły.
6. Czytelnik nie może korzystać z Wypożyczalni, jeśli w jego domu panuje choroba zakaźna.

ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK
1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 7 książek na okres 30 dni.
2. Termin zwrotu wypożyczonej książki może być przedłużony, o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
3. W przypadkach uzasadnionych Biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem.
4. Czytelnik ma wolny dostęp do półek. Wybrane książki winien zarejestrować u dyżurnego bibliotekarza.
5. Dyżurny bibliotekarz ma obowiązek udzielać informacji o książkach, układzie książek na półkach, a także pomagać w doborze literatury i w korzystaniu z katalogów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYPOŻYCZONE KSIĄŻKI
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczanych książek i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia książki odpowiada Czytelnik. W zamian za zniszczoną lub zagubioną książkę, obowiązany jest odkupić taką samą, bądź inną książkę, przydatną dla Biblioteki, o wartości rynkowej wyższej, lub równej wartości książki zagubionej. Wartość rynkową zagubionej lub zniszczonej książki, jak również przydatność książki zwróconej ustala dyżurny bibliotekarz.
3. Czytelnik obowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonych książek.
4. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia, pokrywa ich koszty. Jeśli mimo upomnień, Czytelnik odmawia zwrotu książek, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń na drodze prawnej.
                                                            

ZASADY KORZYSTANIA Z KSIEGOZBIORU PODRECZNEGO
1 .Użytkownik nie ma bezpośredniego dostępu do księgozbioru  podręcznego. W celu uzyskania potrzebnej mu literatury zwraca się do bibliotekarza. Jeśli Użytkownik nie orientuje się w jakich materiałach znajdzie potrzebną mu informację, doboru literatury dokonuje bibliotekarz.
2. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu. W wyjątkowych przypadkach, jeśli Użytkownik nie jest w stanie skorzystać z potrzebnej mu literatury w Czytelni, bibliotekarz może wypożyczyć książkę do domu,  przy czym określa termin zwrotu.
5. Użytkownik, który nie zwróci książki w terminie traci prawo do wypożyczania książek.
4. Dyżurujący bibliotekarz obowiązany jest do udzielania informacji na temat posiadanych przez Bibliotekę zbiorów, korzystania z katalogów i wydawnictw informacyjnych oraz doboru literatury na interesujący Użytkownika temat.
5 .Przed opuszczeniem Czytelni Użytkownik zwraca udostępnione mu książki bibliotekarzowi.
6. W placówkach nie posiadających czytelni przy korzystaniu z księgozbioru podręcznego obowiązują takie same zasady, jak w Czytelni.


ZASADY POWIELANIA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH
1. Użytkownik może powielić potrzebne mu materiały biblioteczne przy pomocy znajdującej się w czytelni kserokopiarki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Czytelnik nie stosujęcy się do niniejszego regulaminu może zostać pozbawiony czasowo lub na stałe prawa do korzystania z Biblioteki.
2. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do Kierownika G.B.P. w Bakałarzewie.

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie

ul. Młyńska 11
16-423 Bakałarzewo
tel. 87/ 569 40 65
gbp.bakalarzewo@gmail.com

Godziny otwarcia:
poniedziałek godz. 8.00 - 16.00
wtorek – piątek godz. 8.00 – 18.00
sobota godz. 8.00 - 16.00


Filia w Starym Skazdubie

Godziny otwarcia:
poniedziałek – nieczynna
wtorek – piątek godz. 14.00 - 18.00
sobota godz. 13.00 – 17.00

FB

Licznik odwiedzin: 161676